Privacy verklaring

LEF paardencoaching en begeleiding respecteert uw privacy in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
LEF paardencoaching en begeleiding
Wieldraaierstraat 5
2645 JN Delfgauw
KVK nummer 71773533
eveline@lefpaardencoaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens
LEF paardencoaching en begeleiding verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Geslacht
• Overige gegevens ingevuld op het intakeformulier
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
LEF paardencoaching en begeleiding verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het cliëntenbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• Verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• Marketing
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Het voeren van geschillen

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, in het kader van coaching en workshops. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van onze diensten
• De bescherming van onze financiële belangen
• Beveiliging en het beheer van onze systemen
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze leveranciers van IT- en administratieve diensten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER (Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) worden verwerkt door onze cloud/e-mailprovider die gevestigd is in de Verenigde Staten. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer we gebruikmaken van Google Analytics en LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies van Google Analytics gebruikt om onze online dienstverlening te verbeteren. Voor meer informatie hierover leest u de cookieverklaring hieronder.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: eveline@lefpaardencoaching.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2020.

Cookieverklaring
Bij het gebruik van onze website kan informatie over uw gebruik van onze website worden verzameld. Dit gebeurt door middel van cookies, kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij volgend bezoek aan een website. Als u dat niet wilt, dan kunt u dit via uw browser uitzetten. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag, geen andere persoonlijke gegevens.

Analytische cookies
LEF paardencoaching en begeleiding gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. We krijgen daarmee inzicht in welke pagina’s het meeste bezocht worden en waar eventueel fouten voorkomen. Ook geeft Google Analytics aan of de website goed functioneert en hoe we dit kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.